เรียนเปียโน

  • หลักสูตรเปียโนเบื้องต้น
    ทางโรงเรียนเลือกใช้หลักสูตรเปียโนของ Alfred มาใช้สอนสำหรับผู้เริ่มต้น โดยการเรียนจะเริ่มตั้งแต่โน้ตและจังหวะในขั้นต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในชั้นสูงต่อไป (เรียนเดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง, ค่าเรียนเดือนละ 1,300 บาท)


  • หลักสูตรเปียโนป๊อบ หรือ เปียโน Accomp.
    หลักสูตรสอนการใช้คอร์ดและ Accomp ในเพลงต่างๆ ท่านสามารถร้องเพลงไปตามการเล่นเปียโนในสไตล์ของคุณได้อยากเพลิดเพลิน (เรียนเดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง, ค่าเรียนเดือนละ 1,300 บาท)


  • คลิปสอนเปียโนฟรี